Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K.: 58467440

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden van Berendsen-dienstverlening, gevestigd te Nunspeet, hierna te noemen “Berendsen-dienstverlening”. 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de opdrachtgever”.

3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de opdrachtgever aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder „‟aanbod‟‟ wordt verstaan: ieder aanbod van Berendsen-dienstverlening, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Berendsen-dienstverlening en/of de opdrachtgever te vervaardigen of te verstrekken adviezen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.

7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens Berendsen-dienstverlening en/of de opdrachtgever (moet) verstrekken.
8. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door Berendsen-dienstverlening bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken/benodigde – en in dit kader aan de opdrachtgever te leveren – materialen, onderdelen e.d. als los vanuit het assortiment te verkopen en leveren zaken, materialen, onderdelen e.d.

9. Onder “object” wordt verstaan: het apparaat, de machine, de installatie, het voertuig e.d. waaraan/waarin overeengekomen werkzaamheden worden verricht.
10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
12. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Berendsen-dienstverlening mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht Berendsen-dienstverlening niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Berendsen-dienstverlening de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen en specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Berendsen-dienstverlening zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Berendsen-dienstverlening en worden op diens eerste verzoek op kosten van de opdrachtgever aan Berendsen-dienstverlening geretourneerd.
7. Berendsen-dienstverlening mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de

opdrachtgever in rekening brengen als hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het aanbod van Berendsen- dienstverlening heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Berendsen-dienstverlening schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Berendsen-dienstverlening is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever of zodra Berendsen-dienstverlening – zonder tegenwerping van de opdrachtgever – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven
1. Tenzij partijen een vaste vergoeding overeenkomen, berekent Berendsen-dienstverlening de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Berendsen-dienstverlening bindend, behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Berendsen-dienstverlening een toeslag berekenen over het uurtarief.
4. Berendsen-dienstverlening mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Berendsen-dienstverlening en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, voorrijkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
6. a.
Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Berendsen-dienstverlening (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, mag Berendsen-dienstverlening de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de opdrachtgever in rekening brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te
willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Berendsen-dienstverlening er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.
Artikel 5: Inschakeling derden
Als Berendsen-dienstverlening dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. Berendsen-dienstverlening op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie;
c. de werklocatie in een zodanige staat is dat Berendsen-dienstverlening ongehinderd de werkzaamheden kan
verrichten en voortzetten;
d. Berendsen-dienstverlening op de overeengekomen data en tijden kan beschikken over/toegang heeft tot de
objecten waarin/waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht en deze objecten in een zodanige staat zijn dat Berendsen-dienstverlening deze werkzaamheden ongehinderd kan verrichten en voortzetten;
e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Berendsen-dienstverlening hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
f. Berendsen-dienstverlening op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de opdrachtgever;
g. Berendsen-dienstverlening vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op/bij de werklocatie;
h. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
i. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van Berendsen- dienstverlening
opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
j. op de werklocatie kosteloos de door Berendsen-dienstverlening en/of diens onderaannemers in redelijkheid
gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;
k. Berendsen-dienstverlening vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van
(eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Berendsen-dienstverlening
voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Berendsen-dienstverlening behandelt de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die Berendsen-dienstverlening tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de opdrachtgever gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
5. De opdrachtgever staat Berendsen-dienstverlening toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
6. Indien de opdrachtgever niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Berendsen- dienstverlening de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Berendsen-dienstverlening niet direct

nakoming verlangt, tast dit het recht van Berendsen-dienstverlening niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.
Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Berendsen-dienstverlening zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.

2. Berendsen-dienstverlening mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de opdrachtgever over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van Berendsen-dienstverlening verlaten of Berendsen- dienstverlening aan hem heeft medegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.

4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever en op een door Berendsen-dienstverlening te bepalen wijze. Berendsen-dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.

5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Berendsen-dienstverlening voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.

6. Indien Berendsen-dienstverlening de bestelde/benodigde zaken zelf bij de opdrachtgever bezorgt, gaat het risico voor de zaken op de opdrachtgever over op het moment dat deze op de (werk)locatie van de opdrachtgever aankomen en feitelijk tot zijn beschikking staan.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de opdrachtgever, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de opdrachtgever te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Berendsen-dienstverlening de bestelde zaken/de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de opdrachtgever opslaan. De opdrachtgever stelt Berendsen-dienstverlening dan binnen een door Berendsen-dienstverlening gestelde redelijke termijn na kennisgeving in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt de zaken alsnog af.

8. Indien de opdrachtgever na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Berendsen-dienstverlening mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Berendsen-dienstverlening en/of het recht van Berendsen-dienstverlening alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Berendsen-dienstverlening niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de opdrachtgever heeft ontvangen;

b. Berendsen-dienstverlening niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de opdrachtgever heeft
ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de opdrachtgever komen; heeft Berendsen-dienstverlening recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Berendsen-dienstverlening de uitvoering

van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3. Berendsen-dienstverlening spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt bespoedigd, mag Berendsen-dienstverlening de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.
4. Berendsen-dienstverlening wijst de opdrachtgever op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de opdrachtgever:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken en hulpmiddelen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Berendsen-dienstverlening en hij hiermee bekend is of kan zijn.
5. Berendsen-dienstverlening wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6. Berendsen-dienstverlening informeert de opdrachtgever over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Berendsen-dienstverlening eerst met de opdrachtgever over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Berendsen-dienstverlening in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
7. De opdrachtgever controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat Berendsen-dienstverlening aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Berendsen-dienstverlening kenbaar. Indien nodig, past Berendsen-dienstverlening het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Berendsen-dienstverlening kan daarbij verlangen dat de opdrachtgever de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De opdrachtgever mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
8. Indien Berendsen-dienstverlening al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Berendsen-dienstverlening de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever doorberekenen.
Artikel 9: Meer- en minderwerk
1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Berendsen-dienstverlening en de opdrachtgever overeengekomen. Berendsen-dienstverlening is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever of zodra hij – zonder tegenwerping van de opdrachtgever – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Berendsen-dienstverlening bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de opdrachtgever

in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van Berendsen-dienstverlening.
Artikel 10: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn
1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Berendsen- dienstverlening de opdrachtgever hierover.

2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de opdrachtgever deze heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:

a. de opdrachtgever een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan de gebruiker retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
b. Berendsen-dienstverlening geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de opdrachtgever niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
c. het resultaat hiervan/het object al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de opdrachtgever in gebruik is genomen.
4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat/object, zijn geen reden tot
onthouding van een goedkeuring aan het door Berendsen-dienstverlening voltooide werk.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Berendsen- dienstverlening herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.
6. Indien de opdrachtgever na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.
Artikel 11: Klachten
1. De opdrachtgever controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Berendsen-dienstverlening. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de opdrachtgever direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Berendsen-dienstverlening. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de opdrachtgever direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door Berendsen-dienstverlening gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan Berendsen-dienstverlening. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De opdrachtgever stelt Berendsen-dienstverlening in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante
informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Berendsen-dienstverlening de klacht ter
plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf

gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de opdrachtgever.
8. Retourzending vindt plaats op een door Berendsen-dienstverlening te bepalen wijze en in de originele verpakking of
emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen e.d.;
b. fouten in al goedgekeurde documenten;
c. gebreken of defecten die geheel/gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage;
d. zaken die na ontvangst door de opdrachtgever van aard en/of samenstelling zijn veranderd of anderszins zijn gewijzigd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
Artikel 12: Garanties
1. Berendsen-dienstverlening voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Berendsen-dienstverlening staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Berendsen-dienstverlening zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde of benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Berendsen-dienstverlening informeert de opdrachtgever hierover.
4. Indien het doel waarvoor de opdrachtgever de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Berendsen-dienstverlening alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de opdrachtgever de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Berendsen-dienstverlening – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Berendsen-dienstverlening. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Berendsen-dienstverlening gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Berendsen-dienstverlening geen enkele aansprakelijkheid.
2. Berendsen-dienstverlening is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Berendsen-dienstverlening voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De opdrachtgever neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Berendsen-dienstverlening aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het
bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Berendsen-dienstverlening gesloten verzekering valt,

is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de opdrachtgever Berendsen-dienstverlening hiervoor aanspreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien Berendsen-dienstverlening zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de opdrachtgever verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
8. Als de opdrachtgever materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking/installatie beschikbaar stelt, is Berendsen-dienstverlening verantwoordelijk voor een correcte verwerking/installatie, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
9. Berendsen-dienstverlening is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
10. Berendsen-dienstverlening is niet aansprakelijk – en de opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens Berendsen-dienstverlening verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.; b. ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige/onjuiste installatie van de geleverde zaken door/namens de opdrachtgever;
c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens de opdrachtgever aan Berendsen- dienstverlening
verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen en/of onderdelen;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de opdrachtgever;
e. of als gevolg van een keuze van de opdrachtgever die afwijkt van wat Berendsen-dienstverlening adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, bliksem, overstromingen e.d.;
g. of doordat door/namens de opdrachtgever (reparatie) werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Berendsen- dienstverlening.
11. De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Berendsen-dienstverlening uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.
12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Berendsen-dienstverlening of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Berendsen-dienstverlening de opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 14: Betaling

1. Berendsen-dienstverlening mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de opdrachtgever aan Berendsen-dienstverlening een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Berendsen-dienstverlening bovendien aan de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
6. Berendsen-dienstverlening geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Berendsen-dienstverlening de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Berendsen-dienstverlening de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Berendsen-dienstverlening eveneens indien hij al voordat de opdrachtgever/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever/consument te twijfelen.
9. Ontvangen betalingen brengt Berendsen-dienstverlening eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
10. De opdrachtgever mag de vorderingen van Berendsen-dienstverlening niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Berendsen-dienstverlening heeft. Dit geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Berendsen- dienstverlening totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de opdrachtgever aanwezig zijn.
4. De opdrachtgever mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
6. De opdrachtgever informeert Berendsen-dienstverlening direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
7. Zolang de opdrachtgever de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Berendsen-dienstverlening.

8. De opdrachtgever zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Berendsen- dienstverlening op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

9. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met dit artikel of Berendsen-dienstverlening een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Berendsen-dienstverlening en zijn werknemers het terrein van de opdrachtgever betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Berendsen- dienstverlening op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

1. Berendsen-dienstverlening is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Berendsen-dienstverlening voorbehouden.

2. Dit betekent onder meer, dat de opdrachtgever de door Berendsen-dienstverlening geleverde of vervaardigde:
a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen;

b. werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;
zonder voorafgaande toestemming van Berendsen-dienstverlening.
3. De opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aan Berendsen-dienstverlening verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Berendsen-dienstverlening voor dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.
Artikel 17: Retentierecht
1. Berendsen-dienstverlening mag de teruggave van de objecten van de opdrachtgever, die hij voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de opdrachtgever:
a. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze objecten niet (volledig) heeft voldaan;
b. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Berendsen- dienstverlening niet (volledig) heeft voldaan.
2. Berendsen-dienstverlening is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.
Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Berendsen-dienstverlening mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen
van) zijn vermogen verliest.
2. De opdrachtgever informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 19: Overmacht
1. Bij overmacht van de opdrachtgever of Berendsen-dienstverlening, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van Berendsen-dienstverlening wordt verstaan: een niet-toerekenbare

tekortkoming van Berendsen-dienstverlening, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Berendsen- dienstverlening: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Berendsen-dienstverlening of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Berendsen-dienstverlening tot aan dat moment nakomen. Artikel 20: Annulering, opschorting
1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Berendsen-dienstverlening van de opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Berendsen-dienstverlening en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

2. Indien de opdrachtgever een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Berendsen-dienstverlening de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
3. De opdrachtgever vrijwaart Berendsen-dienstverlening voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

4. Berendsen-dienstverlening mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de opdrachtgever
betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de opdrachtgever.
5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Berendsen-dienstverlening deze bij de opdrachtgever in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Berendsen- dienstverlening zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.

6. Kosten die voor Berendsen-dienstverlening voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Berendsen-dienstverlening de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever ontbinden.
Artikel 21: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, maar Berendsen-dienstverlening behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
4. Ongeacht de keuze van Berendsen-dienstverlening, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Berendsen-dienstverlening.
5. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, mag Berendsen-dienstverlening er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de opdrachtgever gevestigd is.

Datum: 31 januari 2017